Het gebouw

Ons Kindcentrum is gebouwd in 1998 en uitgebreid in 2003. De school staat in het centrum van Oude Pekela bij de sportvelden en naast het multifunctioneel centrum “De Binding”. Het is een gebouw met een verdieping. Op de begane grond bevinden zich een speellokaal, drie gemeenschappelijke ruimten, leslokalen voor de groepen één t/m acht, een BSO-ruimte, ruimte voor Peuteropvang, een personeelskamer en een pantry. Op de bovenverdieping is het handenarbeidlokaal, een computerlokaal, twee ruime overlopen en de directiekamer.

Karakteristiek voor ons schoolgebouw zijn aan de buitenkant o.a. de mooie blauwe dakpannen in combinatie met een licht gele steen. Van binnen kenmerkt het schoolgebouw zich door de warme kleurstelling en de vides in twee van de drie gemeenschappelijke ruimten.

De school is gebouwd onder architectuur van de firma Van Overbeek en Tromp uit Joure.

Onze missie, visie, uitgangspunten en doelen

Missie
 
Wij willen een goed en op elkaar aangesloten systeem voor opvang en educatie creëren, met als doel optimale stimulatie van de ontwikkeling van het kind van 0 tot 13 jaar in de breedste zin van het woord. Educatie, ontwikkeling en opvang zijn geïntegreerd. Ieder kind is uniek. We willen een rijke, stimulerende en toekomstgerichte leeromgeving creëren, waarbij we oog hebben voor een ieders talent. Veiligheid en welbevinden zijn basisvoorwaarden om tot ontwikkeling/leren te komen. We willen kinderen doorlopende ontwikkel- en leerlijnen aanbieden. Hierbij is ons uitgangspunt: wat heeft een kind in de toekomst nodig om als volwaardig lid in de maatschappij te kunnen functioneren. Om dit te realiseren willen we bij kinderen sociale competenties en brede persoonskenmerken ontwikkelen. We willen dit realiseren door de kinderen 21e eeuwse vaardigheden aan te bieden. Kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, willen we binnen de grenzen van onze mogelijkheden, dit zoveel mogelijk kunnen bieden. Dit zien we breder als alleen de cognitieve ontwikkeling. Binnen ons IKC willen we ook ruimte hebben voor de jeughulpverlening, logopedie, fysiotherapie etc.
Ouders zien wij als onze educatieve partners.
Wij willen binnen ons IKC alle kinderen de mogelijkheid kunnen bieden om in aanraking te komen met verschillende vormen van cultuur en sport.

 

Onze visie op leren en ontwikkelen voor de komende 4 jaar:
 
Ieder kind is uniek. Daarom volgen wij kinderen en kijken wij naar wat ieder kind nodig heeft. Kinderen mogen bij ons zichzelf zijn.
 
Dat houdt voor ons in het kindcentrum Feiko Clock in dat:
• Wij als team samenwerken aan één taak: de ontwikkeling van alle kinderen van 0-13 jaar in ons kindcentrum.
• Ons pedagogisch klimaat gebaseerd is op veiligheid, respect, en vertrouwen.
• Wij werken aan een gelijkwaardige relatie in de driehoek kind, ouder, professionals. Ouders zijn voor ons belangrijk en zeer welkom.
• Ontwikkeling door begeleid spel, waarin we rekening houden met de volgende fase in de ontwikkeling van het kind staat centraal in de leeftijdsgroep 0- 6 jaar.
• Wij toekomstgericht onderwijs bieden waarbij wij kinderen begeleiden in de ontwikkeling van 21e eeuwse vaardigheden.
• Gebruik maken van bewegend leren, buitenspelen en sporten, maar ook momenten van rust en regelmaat inlassen.
• Veel aandacht hebben voor woordenschat en taal.

Het laatste nieuws

SOOOG Nieuwsbrief voor ouders/verzorgers - juni 2020

Gepubliceerd door: SOOOG
In deze SOOOG Nieuwsbrief voor ouders/verzorgers een compliment voor u!
 

SOOOG COURANT

Gepubliceerd door: SOOOG
SOOOG vindt goede communicatie heel belangrijk. Ieder jaar schrijft het bestuur van SOOOG een bestuursverslag. Het bestuur legt met het bestuursverslag verantwoording af. Deze krant is een publieksversie van het bestuursverslag. Alle belangrijke informatie staat erin, op een prettige manier ver…
 

Ouderbrief inzake gedeeltelijke opening scholen

Gepubliceerd door: SOOOG
Tijdens de persconferentie van 21 april 2020 is bekend gemaakt dat de basisscholen vanaf 11 mei aanstaande gedeeltelijk opengaan. Alle schoolteams werken momenteel uit hoe het onderwijs het beste voor de eigen school vorm kan worden gegeven. Het zal per school maatwerk betekenen en iedere school hee…
 

Kindcentrum Feiko Clock

Schoolcoördinator: Mevr. Gerda Tepper

Sportlaan 10
9665 HT Oude Pekela

0597-613678

obsfeikoclock@sooog.nl