Onze missie en visie

De Feiko Clockschool is een openbare basisschool. Dus een school die uit principe openstaat voor kinderen uit alle gezindten. Het bestuur en de leerkrachten ondersteunen dit principe volledig en handelen daar naar: alle leerlingen hebben dezelfde rechten en worden gelijk behandeld, zonder onderscheid naar geloof, levensovertuiging, culturele achtergrond of huidskleur.

Een openbare school is daarom een ontmoetingsplaats voor alle kinderen en een afspiegeling van de samenleving. Daarvan gaat veel vormende waarde uit, want: samen naar de openbare school is een goede voorbereiding voor het functioneren later als volwassene in onze pluriforme samenleving. Het schoolteam wil uw kind met moderne leermiddelen op een plezierige en gedegen manier onderwijzen. We streven daarbij naar het bereiken van goede prestaties bij alle leerlingen, daarbij rekening houdend met de aanleg en mogelijkheden van het kind. We willen daarbij een goed leef- en werkklimaat scheppen. Dat op basis van wederzijds respect. Op die manier hopen we te bereiken dat uw kind zich thuis voelt op school en er met plezier naar toe gaat.

We rekenen daarbij op de ondersteuning van de ouders en stellen een goed en open contact met de ouders zeer op prijs. Onze onderwijskundige doelen zijn in de doelstellingen zoals die in de artikelen 8 en 29 van de Wet op het Basisonderwijs zijn omschreven. De Feiko Clockschool wil bereiken dat ieder kind via een ononderbroken leer- en ontwikkelingsproces die kennis en vaardigheden kan verwerven die het nodig heeft om een zelfstandig, sociaal en kritisch denkend mens te worden in een multiculturele samenleving. Dit gaat het beste in een omgeving waar leerlingen zich thuis kunnen voelen. We zetten ons daarom in voor een veilig en gestructureerd schoolklimaat. De in gebruik zijnde en nog aan te schaffen onderwijsleerpakketten waarborgen bovengenoemd leerproces en de wettelijke plicht om te voldoen aan de kerndoelen.

Het handelen van de leerkracht op bovenstaande manier hangt nauw samen met het streven naar onderwijs op maat en het bevorderen van zelfvertrouwen en competentie-ervaringen bij leerlingen.

Wat gaat er allemaal gebeuren ?

Er zijn op dit moment nog geen agendaitems toegevoegd.

Kindcentrum Feiko Clock

Directeur: Dhr. Jaap Spelde

Sportlaan 10
9665 HT Oude Pekela

0597-613678

obsfeikoclock@sooog.nl