Hallo allemaal, welkom op de pagina van groep 7.

Wie zijn wij?

Ik ben meester Bert Koning en geef de kinderen de hele week les. Hieronder kunt u het één en ander lezen over de gang van zaken in onze groep.

Wat doen wij?

Rekenen

Rekenen is een vakgebied, waarin de tafels 1 t/m 10 (en deeltafels) volkomen beheerst moeten worden. De leerstof doet een ruimer beroep op inzicht (begrippen als schaal, verhoudingen, breuken, decimale getallen) en rekenvaardigheid (optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen). We gebruiken de rekenmethode 'Alles telt’. Aan het eind van ieder blok is een toets. Bij de toetsen kunnen de kinderen laten zien wat wel of niet begrepen is. Aan de hand daarvan kan hulp worden geboden voor de zorgleerlingen en kunnen plusleerlingen worden verrijkt met pluswerk voor een extra uitdaging.  

Taal

Taal wordt verdeeld in woordenschat, taalvaardigheid en spelling, waarbij we bij spelling ook nog een onderscheid maken in spelling van onveranderlijke woorden en werkwoorden. Met name de laatste categorie is in groep 7 best moeilijk en vraagt veel hulp en begeleiding. In groep 7 komen bij de werkwoordspelling de tegenwoordige tijd, de verleden tijd en de voltooide tijd aan bod. Bij taal maken de kinderen een grote sprong met het ontleden van zinnen. We werken met de methode “Taal in beeld”.

Lezen

Lezen is te splitsen in technisch- en begrijpend lezen. In groep 7 wordt veel aandacht besteed aan begrijpend lezen. De methode die wordt gebruikt is Nieuwsbegrip XL. Technisch lezen wordt gegeven middels de methode “Estafette”. Thuis is het echter ook heel belangrijk dat kinderen veel lezen. Het stimuleren door jullie als ouders, frequent bezoek aan de bibliotheek en hardop voorlezen voor het slapen gaan zorgt voor een grote vooruitgang van het niveau van uw kind.

Aardrijkskunde

In groep 7 komt Europa aan bod. Hierbij wordt de methode 'Wijzer Aardrijkskunde' gebruikt. De leerstof wordt in thema's aangeboden. Ieder hoofdstuk heeft een eigen thema, zoals bijvoorbeeld: kennismaken met Europa, de industrielanden van West-Europa en het toeristische deel van Zuid-Europa. De leerlingen krijgen dit schooljaar te maken met het leefgebied  Europa. Het eerste wat de kinderen leren zijn de landen die in Europa liggen, daarna gaan we verder met de landen rondom Europa.  Topografie wordt getoetst op de computer. Van te voren kunnen leerlingen op de computer oefenen.   We werken in de klas met tablets.

Geschiedenis

In groep 7 wordt de geschiedenis behandeld vanaf de middeleeuwen (1500) tot de Franse tijd (1800). Hierbij kunnen we natuurlijk niet alles behandelen, maar richten we ons voornamelijk op de Vaderlandse geschiedenis. Ieder hoofdstuk sluit af met een toets. De kinderen krijgen voor dit per hoofdstuk  huiswerk mee om te leren. Hierbij wordt de methode ‘Wijzer door de tijd’ gebruikt. Ook met dit vak maken we gebruik van de tablets. 

Natuur

Voor natuur hebben we de methode 'Wijzer door de natuur'. Deze methode brengt de kinderen op tal van manieren in contact met de levende en niet-levende natuur om hen heen. Techniek, natuureducatie, milieueducatie en gezondheid zijn volledig opgenomen in de methode. Ieder hoofdstuk sluit af met een toets. Voor dit vak krijgen de kinderen geen huiswerk mee om te leren. We leren op school. 

Engels

Engels is een nieuw vak in groep 7. Er wordt lesgegeven uit de methode “Take it easy”. De lessen zijn vooral gericht op spreken en luisteren. Daarbij komen ook betekenissen van woorden en begrippen in het Engels.  

Andere vakken

Naast de eerder genoemde belangrijke leervakken en zaakvakken worden ook de vakken als verkeer, handvaardigheid, tekenen, gym en muziek gegeven.  We mogen het belang van deze vakken niet onderschatten. Tijdens deze lessen wordt  aandacht besteed aan de ontwikkeling van de sociale vaardigheden, motoriek en creativiteit van de kinderen.

Wat maakt groep 7 zo belangrijk?

Huiswerk

In groep 7 krijgen de kinderen regelmatig huiswerk mee naar huis. Dit kan voor  Engels, geschiedenis,  aardrijkskunde, rekenen en taal. De  kinderen kunnen het thuis oefenen en u kunt als ouder zien waar we op school mee bezig zijn. Van u als ouders wordt een controlerende houding verwacht. De leerlingen zijn zelf verantwoordelijk voor hun huiswerk en op school krijgen ze te horen welke manieren van leren ze kunnen toepassen.  

 Toetsen en individuele hulp

In alle groepen maken de kinderen toetsen. Het betreft toetsen die bij de methode horen en toetsen voor het leerlingvolgsysteem. Dit is een van de manieren om het kind goed te kunnen begeleiden. De LVS toetsen worden twee keer  per jaar afgenomen en staan los van de methodes. Ze geven een duidelijk beeld hoe de kinderen scoren, ten opzichte van elkaar en van het landelijk gemiddelde. Samen met de methode gebonden toetsen kunnen we tijdig hulp geven aan uitvallers.  Deze hulp kan op verschillende manieren gegeven worden: in de klas, thuis of door de remedial teacher, als het probleem complexer is. Er zijn twee periodes waarin deze toetsen op het programma staan. Zo worden in februari de M7 toetsen afgenomen en in  juni worden de E7 toetsen afgenomen.

Leuke activiteiten in groep 7

Naast leren zijn er  ook tal van interessante activiteiten het komend schooljaar. Hieronder volgt een opsomming.

  • Schoolreis
  • Excursies
  • Klinkerbezoek
  • Voorleeswedstrijd
  • Sportactiviteiten (Korfbal, voetbal, Sportiefste klas van Pekela etc.)
  • Kerstviering
  • Sinterklaasviering
  • En nog veel meer…….

Hoe gaan we met elkaar om?

Problemen lossen we in groep 7 samen met de kinderen op!  Zo leren ze zelfstandig oplossingen te bedenken tijdens conflicten en teleurstellingen. Op school is praten namelijk de oplossing voor onze problemen.

Wanneer er andere vragen of onduidelijkheden zijn, kunt u natuurlijk altijd even langskomen.

 

Vakantieoverzicht 2024-2025

Gepubliceerd door: SOOOG
De vakantieplanning voor schooljaar 2024-2025 is bekend.
 

SOOOG Magazine - februari 2024

Gepubliceerd door: SOOOG
Opgroeien doe je maar één keer! Opgroeien vraagt in deze snel veranderende wereld zowel thuis als op het kindcentrum om een sterkte en stabiele pedagogische basis. 
 

SOOOG Magazine oktober 2023

Gepubliceerd door: SOOOG
Lees in het allernieuwste SOOOG Magazine, De Kindertalentenfluisteraar, Lessen van het speciaal basisonderwijs, ‘Andere ouders doen ook maar wat' en nog veel meer interessante artikelen.
 

Kindcentrum Feiko Clock

Directeur: Dhr. Jaap Spelde

Sportlaan 10
9665 HT Oude Pekela

0597-613678

obsfeikoclock@sooog.nl